Campos Legal is het eenmanskantoor van mr. drs. Laura ten Velden. Na een korte carrière als kwalitatief marktonderzoeker heeft zij de eerste jaren van haar advocatenloopbaan, die begon in 2003, gewerkt op een middelgroot Haags advocatenkantoor. Mr. Ten Velden voerde daar een algemene praktijk. Later richtte zij zich er vooral op vastgoed gerelateerde kwesties.

In 2011 bewandelde mr. Ten Velden, met het doel haar horizon te verbreden, een zijweg, door als interim jurist verschillende opdrachten bij diverse organisaties uit te voeren. Na twee jaar leerzame ervaringen te hebben opgedaan, onder meer als vastgoedjurist bij een overheidsorgaan, trok toch weer de advocatuur.

Campos Legal staat nu veelal MKB ondernemers bij in geschillen op het gebied van huur-, franchise- en arbeidsrecht. Daarbij zoekt mr. Ten Velden altijd naar een minnelijke oplossing, maar zij schuwt de gerechtelijke procedure niet als partijen er onderling toch niet uit kunnen komen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Campos Legal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53610539, aan Campos Legal verstrekken. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Campos Legal. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Iedere aansprakelijkheid van Campos Legal, uit welke hoofde of terzake van wat dan ook, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald. Desgevraagd zal Campos Legal inlichtingen verstrekken over de (dekking onder de ) door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Campos Legal aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere  zaken, geen uitgezonderd. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Campos Legal vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Campos Legal honorarium, vermeerderd met BTW, verschuldigd. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, uittreksels uit openbare registers en dergelijke. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Ten aanzien van het honorarium is Campos Legal gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd. Campos Legal is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschuldigde verschotten aan de opdrachtgever te declareren. De vervaltermijn van elke declaratie is 14 dagen na declaratiedatum. Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van Campos Legal, ingaande de 15e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. In geval van niet tijdige betaling van een declaratie, komen alle door Campos Legal gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende ten minste vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard, waarna het Campos Legal vrij staat het dossier te vernietigen. Het dossier staat ter beschikking van de cliënt gedurende de bewaringstermijn van Campos Legal, tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Campos Legal teneinde het dossier uit het archief te lichten.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Campos Legal is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Campos Legal, alsmede van al degenen die voor Campos Legal werkzaam zijn.

Contact

Campos Legal

Hoe kunt u Campos Legal bereiken:

Postadres:

Postbus 17213, 2502 CE Den Haag

Telefoon: +31 (0)651871323

E-mail: tenvelden@camposlegal.nl

Verstuur een bericht naar Campos Legal